Medezeggenschap

Ouderraad

De ouderraad is een schakel tussen de schoolorganisatie aan de ene kant en ouders en leerlingen aan de andere kant. Het doel is bij te dragen aan een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor de leerlingen. De ouderraad vergadert regelmatig en denkt mee over de gang van zaken op school. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders.
Wie zitten er in de ouderraad?

U kunt vragen en suggesties doorgeven aan leden van de ouderraad of een e-mail sturen aan ouderraad@vellesancollege.nl.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplichte overlegorgaan. De MR adviseert de schoolleiding gevraagd of ongevraagd over schoolzaken. De schoolleiding moet advies of instemming vragen aan de MR over schoolbeleidszaken. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, van personeel en van leerlingen.
Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

Secretariaat MR
p/a Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
e-mail: mr@vellesancollege.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit dertien leerlingen van verschillende afdelingen en verschillende klassen. Ze denken en beslissen mee over schoolzaken die voor alle leerlingen gelden. Ook kijken ze naar concrete problemen in hun eigen afdeling of gebouw waar een oplossing voor moet komen. De leerlingenraad krijgt bij zijn werk begeleiding van een docent.

Leerlingen die lid willen worden van de leerlingenraad, kunnen zich aanmelden bij hun afdelingsleider.
Wie zitten er in de leerlingenraad?