Medezeggenschap

Ouderraad

De ouderraad is een schakel tussen de schoolorganisatie aan de ene kant en ouders en leerlingen aan de andere kant. Het doel is bij te dragen aan een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor de leerlingen. De ouderraad vergadert regelmatig en denkt mee over de gang van zaken op school. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders.
Wie zitten er in de ouderraad?

U kunt vragen en suggesties doorgeven aan leden van de ouderraad of een e-mail sturen aan ouderraad@vellesancollege.nl.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplichte overlegorgaan. De MR adviseert de schoolleiding gevraagd of ongevraagd over schoolzaken. De schoolleiding moet advies of instemming vragen aan de MR over schoolbeleidszaken. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, van personeel en van leerlingen.
Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

Secretariaat MR
p/a Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
e-mail: oudermr@vellesancollege.nl