In de eerste week van april zijn in de klassen 1, 2 en 3 de zogenaamde VAS-toetsen afgenomen. De afkorting VAS staat voor Volg- en Adviessysteem; het is een serie toetsen gemaakt door het Cito. Het Cito is het instituut dat ook de eindtoets voor de basisscholen maakt en de eindexamens voor het voortgezet onderwijs.

Op het Vellesan College wordt de VAS-toets afgenomen in alle 1e , 2e en 3e klassen. De VAS toetst de leerlingen op kennis en vaardigheden van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Dit worden de kernvakken in het voortgezet onderwijs genoemd. De toets bestaat uit een serie meerkeuzevragen over deze onderwerpen. Daarnaast worden ook de woordenschat en de taalverzorging van de leerling onderzocht.

We doen dit om twee redenen:
We stellen met de VAS vast welk niveau een leerling heeft. Daarvoor worden de resultaten van onze leerlingen vergeleken met de scores van alle leerlingen in Nederland. Daarmee krijgen we een redelijk objectief beeld van wat onze leerlingen kennen en kunnen.
En we kunnen nagaan wat elke individuele leerling in 3 jaar tijd heeft geleerd door de scores over die drie jaar te vergelijken. Dit geeft ons informatie over de vorderingen van onze leerlingen.

We gaven in de V-Mail al eerder informatie over de VAS. Lees dat artikel nogmaals.